สถานะงานของ : อำเภอโพนสวรรค์

บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ
5-7-60


พระครูบวรธรรโมภาส เจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์ ศรีสว่าง 08 8744 9950
พระครูประกาศสุตคุณ เลข.จอ.โพนสวรรค์ ศรีสว่าง 08 9863 1779