สถานะงานของ : อำเภอนาทม

บัญชีประชุมเจ้าอาวาส
3-5-60


พระครูรัตนคุณาวสัย เจ้าคณะอำเภอนาทม ยอดแก้ว 08 0188 5165
เจ้าอธิการบุญยงค์ กนฺตสีโล เลข.จอ.นาทม ศรีบุญเรือง -