สถานะงานของ : อำเภอโพนสวรรค์

บัญชีประชุมเจ้าอาวาส
10-5-60


พระครูบวรธรรโมภาส เจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์ ศรีสว่าง 08 8744 9950
พระครูประกาศสุตคุณ เลข.จอ.โพนสวรรค์ ศรีสว่าง 08 9863 1779