สถานะงานของ : อำเภอนาทม

บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/60
20-4-60


พระครูรัตนคุณาวสัย เจ้าคณะอำเภอนาทม ยอดแก้ว 08 0188 5165
เจ้าอธิการบุญยงค์ กนฺตสีโล เลข.จอ.นาทม ศรีบุญเรือง -