สถานะงานของ : อำเภอโพนสวรรค์

บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/60
20-4-60


พระครูบวรธรรโมภาส เจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์ ศรีสว่าง 08 8744 9950
พระครูประกาศสุตคุณ เลข.จอ.โพนสวรรค์ ศรีสว่าง 08 9863 1779