สถานะงานของ : อำเภอท่าอุเทน

บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/60
20-4-60


พระมหาสมัย สิทฺธิชโย เจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน ไตรภูมิ 08 1739 3907
พระมหาวสันต์ ภูริปญฺโญ เลข.จอ.ท่าอุเทน ไตรภูมิ 08 7981 1546